Είναι άφιερωμένη στά Άγια Πάθη καί στή Σταύρωση.....
Ό Ιωσήφ άπό Άριμανθαία μιά σπάναι μορφή, ήταν βουλευτής έκείνη τής έποχής, ένας κρυφός μαθητής τού Ίησού ό όποίος < τολμήσας είσήλθε πρός τόν Πιλάτον καί ήτήσατο τό σώμα τού Ίησού >
Τό ζήτησε, τό πήρε τό έθαψε, μέ μεγάλη άπλότητα άπό τήν μεγάλη του άγάπη πρός τόν νεκρό Διδάσκαλό του πού δέν δίσταζε να προσφέρει τίς τελευταίες τυ φροντίδες σ΄ αύτόν πού πιστεύει καταπλήσσοντας καί τό Πιλάτο καί τούς περί αύτόν....
Αύτή είναι ήμέρα άποκάλυψης τού κακού. Ταυτόχρονα όμως, είναι καί ήμέρα λύτρωσης. ΄Η σταύ­ρωση τού Χριστού είναι ή πλήρης καί ύπέρτατη θυσία. Είναι άγάπη, εύσπλα­χνία, πηγή λύτρωσης. ΄Η καταδίκη μετατρέπεται σέ συγγνώμη, σέ ζωή....
Το πένθος χαρακτηρίζει την Μεγάλη Παρασκευή μετά και από τον θανάτου του Ιησού. Παρόλο που στο μυαλό των περισσότερων είναι μία μέρα που κυριαρχεί η λύπη, κάτι τέτοιο δεν ύφίσταται τελείως καθώς τό βράδυ μετά τήν περιφορά τού έπιταφίου , έρχονται οί πρώτες άναφορές γιά τήν ΄Ανάσταση Τού Κυρίου, λίαν πρωί τής μιάς τού Σαββάτου........


 Γεώργιος Στρουμπής..
 http://www.ksipnistere.com/2016/04/blog-post_2351.html
loading...
 
Top